20-06-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsordent1 #1 - Indkaldelse af stedfortræder for Merete Scheelsbeck til Byrådet 20-06-2017#2 - Meddelelser Byrådet juni 2017#3 - Forslag fra V om kontinuitet i straksaktiveringen#4 - Forslag fra A om samlet plejeboligplan#5 - Byrådets og udvalgenes mødeplan 2018#6 - Endelig godkendelse af regnskabet - ØU#7 - Revisionsberetning nr. 14 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU#8 - 2. budgetopfølgning for Høje-Taastrup Kommune - ØU#9 - Omdisponering af midler fra renoveringspuljen - ØU#10 - Høje Taastrup C. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til planlægning af infrastruktur - ØU#11 - Borgerrådgiverens beretning 2016 - ØU#12 - Administrationens bemærkninger til borgerrådgiverens beretning 2016 - ØU#13 - Visionsplan for Vidensby i Gregersens Kvarter - ØU#14 - Branding af Høje-Taastrup Kommune - ØU#15 - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2016 - ØU#16 - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - ØU#17 - Øget foreningsindsats i daginstitutioner og skoler - ISU, FKU#18 - Forslag til rejsning af skov nord for motorvejen og Hakkemosen - TU#19 - Ny digital spildevandsplan - TU#20 - Ny Fløng hundeskov - TU#21 - Udvidelse af projektet for etablering af signalregulering mellem Roskildevej og motorvejsramperne ved Klovtofte - TU#22 - Vejbesigtigelse 2017 - TU#23 - Modernisering af vejbelysning og indgåelse af driftsaftale med DONG Energy - TU#24 - Endelig godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra afværgepumpning ved Mølleå - PMU#25 - Forslag til lokalplan for Klovtoftegårdsområdet og tillæg til Kommuneplanen - PMU#26 - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, perioden april 2016-marts 2017 - SU#27 - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - SU#28 - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 (skema A) - SU#29 - Nye erhvervslejemål til afklaringsboliger på Kløverhuset - SU#30 - Nedlæggelse af bomiljø på Græshøjvej - SU#31 - Oprettelse af gruppeordning på dagtilbud - ISU#32 - Fremtidens Klub 2 - ISU#33 - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2016 - FKU#34 - Hedehusene Idræts Center HIC Regnskab 2016 - FKU#35 - Hedeland Golfklub søger om kommunegaranti i forbindelse med lån i Kommunekredit - FKU#36 - Benchmarking af tre forsamlingshuse - FKU#37 - Faciliteter til Bueskydning - FKU#38 - Evaluering af Breddeidrætskommuneprojekterne - FKU#39 - Priser for udlejning af kommunale lokaler - FKU#40 - Status på effektiviseringstiltag inden for Ældreområdet - ÆSU#41 - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2017 - AMU#42 - Tværkommunal partnerskabsaftale med Dansk Byggeri - forlængelse af partnerskabsperiode - AMU#43 - Ansøgning om økonomisk støtte til efteruddannelse på Sprogcenteret - AMU#44 - Gæsteprincip - ØU (Lukket punkt)#45 - Personalesag - ØU (Lukket punkt)#46 - Køb af nabojord til udvidelse af Røjlegrøften Naturpark - TU (Lukket punkt)#47 - Samarbejde med Kuben management om opførelse af 30 ældreboliger - SU (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 20. Juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 23
Den seneste måned: 131
Det seneste år: 131
There is no video in the channel yet. There is no video yet.